สมัครเข้าอบรม

เงื่อนไขในการลงทะเบียน

ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมในโครงการสูตรหลักของพระมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเพื่อนิพพาน อุดม วิเศษ มงคล (พชน.) สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มสมัคร พชน.

ข้าพเจ้าสามารถ

– อยู่เข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการอบรมตามที่ได้กำหนดไว้ และงดออกจากสถานที่หรือลาไปทำกิจอื่นใดในระหว่างที่เข้ารับการอบรม

– งดใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเบล็ท อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวทุกชนิด หากนำติดตัวมาด้วย ข้าพเจ้ายินยอมฝากไว้ ณ จุดรับฝาก ในวันที่มาลงทะเบียน

– งดสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น หมาก พลู บุหรี่ หมากฝรั่ง ฯลฯ เป็นต้น

– สมาทานศีล ๘ และสามารถรับอาหารเพียงวันละหนึ่งมื้อตลอดการเข้ารับการอบรม

– เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าอบรมปฏิบัติธรรมยืน เดิน นั่ง นอน ตามตาราง ดังนี้

ระดับเพลา (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดตารางประจำวัน)

ระดับกลาง

ระดับเคร่ง

ระดับพิเศษ

– เคยผ่านการอบรมที่วัดนาหลวงมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

– นอนกลด ใช้ห้องน้ำรวม อาบน้ำไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น

– บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามตารางที่จัดไว้ให้ อย่างน้อยวันละ ๑/๒ ชม. เช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ ถูศาลาปฏิบัติธรรม รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ เป็นต้น

– เอื้อเฟื้อต่อธรรมวินัย ร่วมใจสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติธรรม ถอนรัก หักชัง ทิ้งอยาก จากโกรธ ฯลฯ

ข้าพเจ้ายอมรับว่า หากข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดดังข้างต้นได้ ถึงแม้ได้เริ่มต้นเข้ารับการอบรมแล้วแต่ยังไม่จบโครงการก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมออกจากการอบรม

โฆษณา